COMEDOR

Curso 2020/2021

O alumnado con dereito ao comedor escolar  deberán facer unha solicitude , dirixida ao Director antes do día 09 de Setembro de 2020. A solicitude faráse enviando un correo electrónico ao Centro co "Asunto" : "Solicitude Comedor 20/21 Nome e Apelidos da alumna/o"  e achegando o Anexo II (datos económicos) cumplimentado e escaneado .

Poderase descargar o Anexo II no enlace do fondo . Tamén estará a disposición na conserxería e entregarase unha vez cumplimentado na secretaría con CITA PREVIA (Protocolo COVID-19 CEUFP).

            Anexo II