TRANSPORTE

Curso 2020/2021

O alumnado con dereito ao transporte escolar será únicamente o considerado segundo a lexislación como "usuario lexítimo" o cal para o presente curso SÓ CORRESPONDE  a 4º da ESO.

Para o resto do alumnado que queira facer uso do servizo, deberán facer unha solicitude de autorización como "usuario excepcional", dirixida ao Director antes do día 09 de Setembro de 2020. Os modelos de solicitude poderanse descargar nos enlaces de ao fondo e envialo escaneado, unha vez cumplimentados,  por correo electrónico ao Centro co "Asunto" : "Solicitude Transporte 20/21 Nome e Apelidos da alumna/o" . Tamén están a disposición na conserxería e entregarase unha vez cumplimentado na secretaría con CITA PREVIA (Protocolo COVID-19 CEUFP).

A concesión da solicitude estará condicionada á:

  1. Existencia de prazas vacantes no vehículo
  2. Que non se alteren itinerarios nin as paradas do transporte
  3. Que non supoña a creación de novas paradas
  4. Que non se incremente a duración do traxecto
  5. Que non precise de incorporación de acompañante

  Modelo solicitude excepcional ESO                  documento

  Modelo solicitude excepcional BACH+CC.FF     documento