Primeiro BACHARELATO

Troncais 3h   Lingua galega e literatura
3h  Lingua castelá e literatura
3h  Primeira lingua estranxeira
3h   Filosofía
2h   Educación física    (ESPECÍFICA) 

 

HUMANIDADES C. SOCIAIS CIENCIAS
Latín Matemáticas aplicadas Matemáticas
Grego Economía Física e química

Elexir unha

Historia do mundo contemporáneo Historia do mundo contemporáneo Elixir unha: Bioloxía e xeoloxía Debuxo técnico

 

ESPECÍFICAS Elixir unha:
  TICS
  Segunda lingua estranxeira: Francés
  Segunda lingua estranxeira: Portugués
  Cultura científica

 

Elixir unha Opción:
Opción A Opción B
Elixir 1 Debuxo artístico

Literatura universal

Outra Materia troncal de opción non cursada

Linguaxe e práctica musical
Anatomía aplicada
Tecnoloxía Industrial
Elixir 1 Relixión
Valores Éticos