TITORIAS

Lista de titores de cada grupo no curso 2020-2021:  lista

Tabla das horas de atención ás familias de todo o profesorado: tabla

SEGUNDO PUNTO Nº 15  DO  PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 DO IES 12 DE
OUTUBRO NO CURSO 2020-2021 

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, como recurso a reunión
non presencial mediante:
- Teléfono
- Correo electrónico
- Mensaxes a través da mensaxeira de Abalar móbil
- Mensaxes Mensario
- Videoconferencia
Se de forma excepcional a reunión tivese que ser presencial, deberase solicitar CITA PREVIA cunha
semana de antelación.
Na sala de titorías será obrigatorio o uso da máscara e contará con xel para a limpeza de mans.