Documentos

Proxecto Educativo de Centro 

   documento

Nomas de Organización, Funcionamento e Convivencia do Centro (NOFC 2021-2022) 

   documento

Programación Xeral Anual (PXA)

documento

Programa anual de actividades complementarias y extraescolares

 documento

Plan de adaptación COVID (Curso 2021-2022)                      (actualizado a 13/9/21)

   documento

Plan de Igualdade

   documento

Plan de Convivencia

   documento

Proxecto Lingüístico (2018-2022)

documento

Addenda Lingüística (Curso 2021-2022)

documento