Primeiro BACHARELATO

Segundo a LOMLOE (novo no curso 2022-2023):
 

Troncais

3h   Lingua galega e literatura I
3h  Lingua castelá e literatura I
3h  Primeira lingua estranxeira I: Inglés
3h   Filosofía
3h   Educación física    

 

Elixir unha

1h   Relixión
1h  Valores éticos

 

HUMANIDADES C. SOCIAIS CIENCIAS
Historia do mundo contemporáneo Matemáticas aplicadas I Matemáticas I
Latín I Economía Física e química

     Elixir unha:

Matemáticas aplicadas I

Grego

     

Historia do mundo contemporáneo

 

Elixir unha:

Bioloxía e xeoloxía

Debuxo técnico I

Tecnoloxía e Enxeñería I

 

Optativas Elixir unha:
  Anatomía aplicada
  Antropoloxía
  Cultura científica
  Francés
  Linguaxe e práctica musical
  Literatura galega so s. XX e da actualidade
  Literatura universal
  TIC I