Segundo BACHARELATO

Segundo a LOMLOE (novo no curso 2023-2024):

Troncais    Lingua galega e literatura II
Lingua castelá e literatura
Primeira lingua estranxeira II
Historia de España
Historia da Filosofía

 

HUMANIDADES C. SOCIAIS CIENCIAS 
Latín II Matemáticas aplicadas II Matemáticas II 
Historia da Arte Economía

Elixir:

Grego II

ou

Xeografía

 

Física

Bioloxía

e

Química

 Elixir 1:

Debuxo técnico II

Química

Tecnoloxía e enxeñería II

 

Elixir 1 

Métodos estadísticos e Numéricos
Psicoloxía
Patrimonio e Sociedade Galega
2ª L.E. Francés
2ª L.E. Portugués
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
Historia da Música e a Danza
Debuxo artístico II
Xeoloxía e Ciencias Ambientais