Segundo BACHARELATO

Segundo a LOMCE (último curso: 2022-2023):
Troncais    Lingua galega e literatura II
Lingua castelá e literatura
Primeira lingua estranxeira II
Historia de España

 

HUMANIDADES C. SOCIAIS CIENCIAS 
Latín II Matemáticas aplicadas II Matemáticas II 
 
HUMANIDADES C. SOCIAIS CIENCIAS
Historia da filosofía Física

Bioloxía

Química
Historia a Arte Economía da Empresa

 Debuxo técnico II

ou

Química


 

Elixir 1 (materias de 3h)

Ciencias da Terra e do Medio ambiente
Fundamentos de Administración e xestión
Segunda língua estranxeira II
Tecnoloxía Industrial II
Historia da Música e da Danza

 

Opción A    Opción B
Elixir 1 - materias de 4h   Elixir 1 - materias de 3h
Xeografía   Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Xeoloxía   TICS II
Grego II   Psicoloxía
    Debuxo artístico II
     
Elixir 1 - materias de 1h   Elixir 1 - materias de 2h
Relixión   Ética e Filosofía do Dereito
Búsqueda, tratamento e exposición de información   Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía
    Métodos estadísticos e Numéricos
    Xeografía e Historia de Galicia
    Literatura Galega do Século XX e da Actualidade
    Análise de circuítos eléctricos e electrónicos