Segundo ESO

Segundo a LOMCE (último curso: 2022-2023):
Materias troncais Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Xeografía e Historia
Física e Química
Matemáticas
 Elixir 1  1ª Lingua estranxeira: Inglés
1ª Lingua estranxeira: Francés

 

Materias Específicas   Educación Física
Música
Tecnoloxía
Elixir 1 Relixión
Valores sociais e cívicos
Elixir 1   2ª Lingua estranxeira Francés
2ª Lingua estranxeira Portugués