Terceiro ESO

 
Materias Troncais Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Xeografía e Historia
Bioloxía e Xeoloxía
Física e Química
Elixir 1 Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas
Elixir 1 1ª Lingua estranxeira: Inglés
1ª Lingua estranxeira: Francés

 

Materias Específicas Educación Física
Música
Educación Plástica e Visual
Elixir 1 Tecnoloxía (en castelá)
Tecnoloxía (en inglés)
Elixir 1 Relixión
Valores sociais e cívicos
Elixir 1 2ª Lingua estranxeira Francés
2ª Lingua estranxeira Inglés
2ª Lingua estranxeira Portugués
Cultura Clásica