Cuarto ESO

Segundo a LOMCE (último curso: 2022-2023):
 
Opción A)  ensinanzas académicas
 
Materias Troncais                       Lingua Castelá e Literatura 
Lingua Galega e Literatura
Xeografía e Historia
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas
 Elixir 1   1ª Lingua estranxeira: Inglés
1ª Lingua estranxeira: Francés
 Elixir bloque                                 

Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

Economía

Latín


 
 
Opción B)  ensinanzas aplicadas
 
Materias Troncais  Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Xeografía e Historia
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas
Elixir 1   1ª Lingua estranxeira: Inglés
1ª Lingua estranxeira: Francés
  Iniciación á actividade emprendedora e empresarial
Elixir 1  Ciencias aplicadas á actividade profesional
Tecnoloxía
 
 
 
 Para todos (académicas e aplicadas)
 
Materias Específicas Educación Física
Elixir 1 Relixión
Valores sociais e cívicos

 

Elixir 1 Cultura científica
Cultura clásica
Filosofía
2ª Lingua estranxeira Francés
2ª Lingua estranxeira Portugués
 
 
 
Elixir 1 Educación Plástica e Visual
Música

Tecnoloxías da Información e da comunicación

En castelán         en Inglés