CM Instalacións eléctricas e automáticas

Familia: Electricidade e electrónica                                                      "Información sobre Admisión e Matrícula"

Sistema educativo: LOE

Grao: Medio

Horas: 2000

Código: MELE01

 

Que se aprende a facer?
Montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo medio.

 En que ámbitos se traballa?
En pequenas e medianas empresas, nomeadamente privadas, dedicadas á montaxe e ao mantemento de infraestruturas de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalacións eléctricas de baixa tensión e sistemas domóticos, tanto por conta propia como por conta allea.

 Que ocupacións se desempeñan?
Instalador/ora mantedor/ora electricista. Electricista de construción. Electricista industrial. Electricista de mantemento. Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos. Instalador/ora mantedor/ora de antenas. Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas. Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos e instalacións de telefonía. Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.

  

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso

Código

Módulo profesional

 

Horas

Períodos semanais

MP0232

Automatismos industriais

 

213

8

MP0233

Electrónica

 

107

4

MP0234

Electrotecnia

 

213

8

MP0241

Formación e orientación laboral

 

107

4

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

 

320

12

MP0242

Empresa e iniciativa emprendedora

 

53

3

MP0243

Formación en centros de traballo

 

410

 

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

 

123

7

MP0236

Instalacións de distribución

 

155

9

MP0238

Instalacións domóticas

 

123

7

MP0239

Instalacións solares fotovoltaicas

 

53

3

MP0240

Máquinas eléctricas

 

123

7

 

Que título ou acreditación se obtén?

Título de Técnico en Instalacións eléctricas e automáticas.

 

 A que outros estudos se pode acceder?
Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior. Tamén é posible obter o título de bacharelato matriculándose e superando unicamente as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida, e a materia de Lingua Galega e Literatura.