CM Mecanizado

Familia: Fabricación mecánica                                                                              "Información sobre Admisión e Matrícula"

Sistema educativo: LOE

Grao: Medio

Horas: 2000

Código: MFME01

 

Que se aprende a facer?

Executar os procesos de mecanizado por arranque de labra, conformado e procedementos especiais, preparando e programando as máquinas ferramenta, operando con elas e verificando o produto obtido, conforme as especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?

En industrias transformadoras de metais relacionadas cos subsectores de construción de maquinaria e equipamento mecánico, de material e equipamento eléctrico, electrónico e óptico, e de material de transporte encadrado no sector industrial.

 

Que ocupacións se desempeñan?

Axustador/a operario/a de máquinas ferramenta, pulidor/a de metais e afiador/a de ferramentas, operador/a de máquinas para traballar metais, operador/a de máquinas ferramenta, operador/a de robots industriais, traballadores e traballadoras da fabricación de ferramentas, mecánicos/as e axustadores/as, modelistas matriceiros/as e asimilados. Torneiro/a, fresador/a e mandrinador/a.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso

Código

Módulo profesional

 

Horas

Períodos semanais

MP0004

Fabricación por arranque de labra

 

400

15

MP0008

Formación e orientación laboral

 

107

4

MP0007

Interpretación gráfica

 

133

5

MP0001

Procesos de mecanizado

 

160

6

MP0005

Sistemas automatizados

 

160

6

MP0009

Empresa e iniciativa emprendedora

 

53

3

MP0003

Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e por procesos especiais

 

140

8

MP0010

Formación en centros de traballo

 

410

 

MP0002

Mecanizado por control numérico

 

314

18

MP0006

Metroloxía e ensaios

 

123

7

 

Que título ou acreditación se obtén?

Título de Técnico en Mecanizado.

  

A que outros estudos se pode acceder?

Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior. Tamén é posible obter o título de bacharelato matriculándose e superando unicamente as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida, e a materia de Lingua Galega e Literatura.

              "Información sobre Admisión e Matrícula"