PROGRAMACIÓNS FOL

Programacións Presenciais

As programacións dos módulos do departamento figuran incluídas no documento coa programación completa de cada ciclo: acceder

 

 

Programacións Libres

CM Peiteado e cosmética capilar:  EIE  FOL

CM Estética e beleza:  EIE  FOL

CS Estética integral e benestar:  EIE  FOL

 

CM Instalacións eléctricas e automáticas:  EIE  FOL

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados:  EIE  FOL

 

CM Mecanizado EIE  FOL

CS Programación da producción en fabricación mecánica  EIE   FOL